മാസപ്പിറവി കണ്ടു… കേരളത്തിൽ ഇന്ന് റമദാൻ വൃതാരംഭം..

മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വിശുദ്ധിയുടെയും ആത്മ നവീകരണത്തിന്റെയും പുണ്യം നിറച്ച് റംസാൻ വ്രതത്തിനു തുടക്കം… #RamadanKareem

Share Post

More Posts

Bridal Stories