തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ പാലത്തിനടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു…

Thoottappalli Spillway

നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ പാലത്തിനടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു…

Share Post

More Posts

Bridal Stories