തിരുവനന്തപുരത്തിന് അഭിമാനനിമിഷം… തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് | CBSE Class 12 Results – Thiruvananthapuram Region Tops in India

CBSE Results - Thiruvananthapuram tops in India

സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ്ടു ഫലം വന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മേഖല ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത്. 99.91 ശതമാനം വിജയത്തോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാമതെത്തിയത്….

CBSE Class 12 Results…. Thiruvananthapuram Region Tops With 99.91% Pass in India 🇮🇳…..

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the class 12 results 2023. Thiruvananthapuram has recorded the highest pass percentage with 99.91 per cent of students clearing the exam from the region.

Share Post

More Posts

Bridal Stories