ജെയിംസ് വെബ്ബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ് പകർത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ… ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ! The wonders of the cosmos – it’s here – the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field.

the deepest, sharpest infrared view of the universe to date- Webb's First Deep Field

Image of galaxy cluster SMACS 0723, affectionately known as Webb’s First Deep Field, captured by Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam)

1989 ൽ അതുവരെ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ചേറ്റവും വലിയ കാഴ്ചശേഷിയുള്ള സ്പേസ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് ഹബിൾ സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങു താഴെ ഭൂമിയിൽ ഒരുകൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒത്തുകൂടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇനിയെന്ത്?

33 വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് അവരും അവർക്കു പിന്നാലെ വന്നവരും ചേർന്നു ആ ചോദ്യത്തിനു നൽകിയ ഉത്തരമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നാസ പുറത്തുവിട്ട ഈ ചിത്രങ്ങൾ. ജെയിംസ് വെബ്ബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ് പകർത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ!

ഇക്കാണുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഓരോ ബിന്ദുവും 300 ബില്യണിലധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന ഗ്യാലക്സിയാണ്. അതിലെവിടെയോ ഭൂമി എന്നുപേരുള്ള ഇത്തിരിപ്പോന്ന ഒരു ഗോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കടുകുമണിയോളം പോന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ കൗതുകത്തെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഒപ്പിയെടുത്തു കാണുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ തനിച്ചല്ല എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തുറപ്പിക്കുകയാണ്.

രണ്ടു കാലങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം വരുന്നു. 1380 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബിഗ് ബാംഗ് പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചം ഉരുവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഗാലക്സികളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്രകാശം ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിവന്ന കാലമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം. ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്രകാശം എത്തിച്ചേരാൻ 1350 കോടി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു, ആ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പകർത്തിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്രയും പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അത്രയും കാലത്തിനു പിന്നിലേക്കു സഞ്ചരിച്ചു സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആദിമ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. രോമാഞ്ചം എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്!

മനുഷ്യന്റെ ജിജ്ഞാസ അനന്തതയുടെ മറ്റൊരു കൂറ്റൻ പടവുകൂടി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കൗതുകം അപാരവും അജ്ഞാതവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിനു നേർക്കു കൂടുതൽ തെളിമയോടെ മിഴികൾ തുറക്കുന്നു. കാൾ സാഗൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, എവിടെയോ അവിശ്വസനീയമായ ഒന്ന് എപ്പോഴും അറിയാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, അതിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒത്തുകൂടി ആ പഴയചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കണം. ഇനിയെന്ത് ?

Carina Nebula – Cosmic cliffs & a sea of stars. NASA’s James Webb Space Telescope reveals baby stars in the Carina Nebula, where ultraviolet radiation and stellar winds shape colossal walls of dust and gas.
Full caption & high-res downloads: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/031/01G77PKB8NKR7S8Z6HBXMYATGJ?fbclid=IwAR2dExGnDtBQyrZJPywBe5LzO4fDrsiXJwtXl44RxNtNkEeiYP-1qzJLYWQ
Stephan’s Quintet – Take Five: Captured in exquisite detail, NASA’s James Webb Space Telescope peered through the thick dust of Stephan’s Quintet, a galaxy cluster showing huge shockwaves and tidal tails. This is a front-row seat to galactic evolution. Full caption & high-res downloads: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/034/01G7DA5ADA2WDSK1JJPQ0PTG4A?fbclid=IwAR0gQzBrOcXapKjavyWSuXfZUWK8Ii68c7KZHYgZJTGUfZt4nb6tlBOq2Ig
Southern Ring Nebula – Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, NASA’s James Webb Space Telescope shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star’s final performance. Full caption & high-res downloads: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/033/01G709QXZPFH83NZFAFP66WVCZ?fbclid=IwAR207xGBEyAMPRsZXhGU99RvErz_uVn7BveVANeLcBG3B8dUFu1nqp_c3uo
WASP-96 b (Spectrum) – Clouds on another world. NASA’s James Webb Space Telescope captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we’ve detected evidence of clouds in this exoplanet’s atmosphere: Full caption & high-res downloads: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/032/01G72VSFW756JW5SXWV1HYMQK4?fbclid=IwAR2dExGnDtBQyrZJPywBe5LzO4fDrsiXJwtXl44RxNtNkEeiYP-1qzJLYWQ
Webb’s First Deep Field – Space is lovely, dark and deep. You’re looking at the deepest infrared image of the universe ever taken—the first full-color image from NASA’s James Webb Space Telescope. Full caption & high-res downloads: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/035/01G7DCWB7137MYJ05CSH1Q5Z1Z?fbclid=IwAR1nYek9Ur0fRm7Vp57lf8rKGpFzmtD4FR54SI5z-tkzaQwxAUfK4gh9VoU

Go deep. Flip through the first full-color images from NASA’s James Webb Space Telescope, then visit webbtelescope.org for free downloads of high-resolution PNG and TIF versions.

Image of galaxy cluster SMACS 0723, affectionately known as Webb’s First Deep Field, captured by Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam), with compass arrows and color key for reference. 
This image shows many overlapping objects at various distances. They include foreground stars,
galaxies in a galaxy cluster, and distorted background galaxies behind the galaxy cluster.
The background of space is black. Thousands of small galaxies appear across the image. Their
colors vary. Some are shades of orange, others are white. Most appear as fuzzy ovals, but a few
have distinctive spiral arms.
In front of the galaxies are several foreground stars. Most appear blue with diffraction spikes,
forming eight-pointed star shapes. Some look as large as the galaxies that appear next to them.
A very bright star is slightly off center. It has eight blue, long diffraction spikes. In the center of
the image, between 4 o’clock and 6 o’clock in the bright star’s spikes, are several bright, white
galaxies. These are members of the galaxy cluster.
There are also many thin, long, orange arcs. They follow invisible concentric circles that curve
around the center of the image. These are images of background galaxies that have been
stretched and distorted by the foreground galaxy cluster.
Compass Arrows and Color Key
At the bottom left are compass arrows indicating the orientation of the image on the sky. The
north arrow points in the 11 o’clock direction. The east arrow points toward 8 o’clock. Below
the image is a color key showing which NIRCam filters were used to create the image. NIRCam
Filters from left to right: F090W is blue; F150W is blue; F200W is green; F277W is green; F356W
is orange; and F444W is red. Because this is a deep field image showing objects at many
different distances and scales, there is no scale bar.
Alt-text
Image titled “James Webb Space Telescope; Deep Field SMACS 0723,” with compass arrows and
color key. In the center is a near-infrared image of the galaxy cluster SMACS 0723. At the
bottom left are compass arrows indicating the orientation of the image on the sky. The north
arrow points in the 11 o’clock direction. The east arrow points toward 8 o’clock. Below the
image is a color key showing which NIRCam filters were used to create the image. NIRCam
Filters from left to right: F090W is blue; F150W is blue; F200W is green; F277W is green; F356W
is orange; and F444W is red. Because this is a deep field image showing objects at many
different distances and scales, there is no scale bar.

Credits:

IMAGE: NASA, ESA, CSA, STScI

  • പൊൻ ചിങ്ങത്തേര് – 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശുദാസിന്റെ ഒരു ഓണഗാനം…

  • Dinesh Karthik Dipika

    ‘Super proud’ – Dinesh Karthik posts for wife Dipika Pallikal who won bronze at Commonwealth Games 2022

  • Here's the promo of Nayanthara: Beyond the Fairytale - a documentary on #Nayanthara's journey that lead to her wedding with #VigneshShivan.

    നയൻതാര വിഘ്‌നേശ് ശിവൻ വിവാഹ ടീസർ പുറത്ത് – ‘ബിയോന്‍ഡ് ദി ഫെയറിടെയില്‍’

Share Post

More Posts

Bridal Stories