എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അന്തരിച്ചു… മരണവാര്‍ത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് രാജകുടുംബം | Queen Elizabeth II, dies at 96

Queen Elizabeth II, dies at 96

70 വർഷത്തിനുശേഷം സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു…ബ്രിട്ടനിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് വിട…

Queen Elizabeth II, dies at 96, Buckingham Palace announces.

The Royal Family tweeted “The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.”

Share Post

More Posts

Bridal Stories