പമ്പാ ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 19ന് രാവിലെ ആറിന് തുറന്നപ്പോള്‍.

Pamba Dam Shutter Open

പമ്പാ ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 19ന് രാവിലെ ആറിന് തുറന്നപ്പോള്‍.

Pamba dam shutters opened

Share Post

More Posts

Bridal Stories