മോഹൻലാലിനെയും ഭാര്യ സുചിത്രയെയും ദുബായിലെ വീട്ടിൽ സന്ദശിച്ച് എം.ജി. ശ്രീകുമാർക്കും ഭാര്യയും…

Mohanlal Suchithra MG Sreekumar Lekha

മോഹൻലാലിനെയും ഭാര്യ സുചിത്രയെയും ദുബായിലെ വീട്ടിൽ സന്ദശിച്ച് എം.ജി. ശ്രീകുമാർക്കും ഭാര്യയും…

Share Post

More Posts

Bridal Stories