നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാൾ – മിഡ്‌നെറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങ് ആഘോഷമാക്കി തിരുവനന്തുപുരത്തുകാർ | Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall – See photos

Lulu Mall Thiruvananthapuram Mid night sale rush

നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാൾ – മിഡ്‌നെറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങ് ആഘോഷമാക്കി തിരുവനന്തുപുരത്തുകാർ…

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Photos Courtesy: Respective Photographers

  • Achuthan Nair Fathers Day

    ഡ്രൈവറായിരുന്ന അച്ഛന് 84–ാം വയസില്‍ മക്കളുടെ സമ്മാനം, അച്ഛൻ ആദ്യം ഓടിച്ച കാര്‍…

  • Kannur International Airport in trouble

    കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചിറകരിയുന്നോ?

  • CBSE Results - Thiruvananthapuram tops in India

    തിരുവനന്തപുരത്തിന് അഭിമാനനിമിഷം… തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് | CBSE Class 12 Results – Thiruvananthapuram Region Tops in India

Share Post

More Posts

Bridal Stories