നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാൾ – മിഡ്‌നെറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങ് ആഘോഷമാക്കി തിരുവനന്തുപുരത്തുകാർ | Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall – See photos

Lulu Mall Thiruvananthapuram Mid night sale rush

നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാൾ – മിഡ്‌നെറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങ് ആഘോഷമാക്കി തിരുവനന്തുപുരത്തുകാർ…

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Huge rush for Midnight Shopping at Lulu Mall

Photos Courtesy: Respective Photographers

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ ……

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories