ടീം പിണറായി വിജയൻ 2.0 & കുടുംബാംഗങ്ങളും | Team Pinarayi Vijayan 2.0 & family

Kerala ministers with family

ടീം പിണറായി വിജയൻ 2.0 – കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം…. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan & his team – Meet all New Kerala Ministers & their family… Team Pinarayi Vijayan 2.0

Share Post

More Posts

Bridal Stories