ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയുടെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ | Idukki dam shutters opened after 3 years…

Idukki dam shutters opened

ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയുടെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി ജലം പുറത്ത് വിട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ.

Video: K Krishnankutty, Minister for Electricity, Kerala 

As the water level at the Idukki reservoir inched towards the red alert level and the India Meteorological Department (IMD) predicted heavy rainfall in Kerala from Wednesday, October 20 Wednesday, authorities have opened three shutters of the Idukki dam in Cheruthoni. 

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Idukki Dam Shutters Open

Share Post

More Posts

Bridal Stories