ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ അധികജലം ഷട്ടർ തുറന്ന് ഒഴുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് (18/10/2021) രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

Idukku Dam

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ അധികജലം ഷട്ടർ തുറന്ന് ഒഴുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് (18/10/2021) രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

Share Post

More Posts

Bridal Stories