മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ തള്ളുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ ഭീകര കാഴ്ച…

Humans atrocity towards nature

മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ തള്ളുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ ഭീകര കാഴ്ച… ചിറ്റാർപുഴ.. പൊൻ‌കുന്നം ചിറക്കടവ് പള്ളിപ്പടി..

Photo Courtesy : Zacharia Ponkunnam
Photo Courtesy : Zacharia Ponkunnam

Share Post

More Posts

Bridal Stories