അച്ഛനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ – ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന ഒരു പരസ്യം | A heart touching ad

Heart-Touching-ad

അച്ഛനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. പരസ്യം ആണെങ്കിലും മനസ്സിൽ സ്പർശിക്കും.. നമ്മളും വയസ്സാവുകയാണ് എന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലോടെ…

കേരളത്തിലും ഇങ്ങനെ വയസ്സായ അച്ഛനമ്മമാരെ അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റും അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കുറവല്ല എന്നുള്ളത് ദുഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. പരസ്യം പഴയതാണെങ്കിലും വിഷയം പ്രസക്തമാണ്.

Kumbh Mela is known for crores of people coming together to take a bath in the holy river Ganga. Yet, every Kumbh nearly thousands of old people are abandoned by their family. Here’s a ad film inspired by a true story, that strives to bring about a change. #ApnoKoApnao. This is an old ad of Red Label.

  • പത്മശ്രി പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തില്‍  കണ്ണൂർ…

  • Bengaluru- Mysuru Expressway

    The new Bengaluru- Mysuru Expressway

  • Collector Ernakulam N S K Umesh

    N.S.K. Umesh takes charge as District Collector Ernakulam 

Share Post

More Posts

Bridal Stories