രവി പിള്ളയുടെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന്റെയും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ…. A sneak peek into one of Kerala’s royal wedding

Ganesh Pillai, Anjana,Revi Pillai

പ്രമുഖ വ്യവസായി രവി പിള്ളയുടെ മകൻ ഗണേശും അഞ്ജനയും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വച്ച് സെപ്തംബർ 9ന് നടന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ അതിന് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങുകളുടെയും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം….

Ganesh Pillai, Anjana,Revi Pillai

Ganesh Pillai, Anjana,Revi Pillai

A Glimpse into the royal wedding of Billionaire Ravi Pillai’s son Ganesh Pillai. The occasion was graced by Chief minister, Governor of Kerala, politicians, film-stars, musicians, technocrats and diplomats. Lifestyle Media wishes the newly wed Ganesh and Anjana the very best in life.

PHOTO COURTESY : STUDIO A, Amar Ramesh & team

Photo Courtesy : Amal Ajith

Share Post

More Posts

Bridal Stories