ലോകമേ തറവാട് | Lokame Tharavadu (The World is One Family)

ആലപ്പുഴയിലെ ലോകമേ തറവാട് ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ആസ്വദിക്കുവാൻ, സന്ദർശകരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ഒഴുക്കാണ്. പ്രദർശനത്തിന്റെ അനന്തതയും വൈവിധ്യവും കലാ പ്രേമികളെ വിസ്മയഭരിതരാക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല
20 രാജ്യങ്ങളില്‍ കലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായ 267 മലയാളി കലാകാരന്‍മാരുടെ 3000 സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവുമധികം വനിതകള്‍ ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുന്ന കലാപ്രദര്‍ശനമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്തുമായി ആറു വേദികളിലായാണ് ചിത്ര, ശില്‍പ, വിഡിയോ, പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രദര്‍ശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ലോകമേ തറവാട് | Lokame Tharavadu

 ലോകമേ തറവാട് | Lokame Tharavadu

The Kochi Biennale Foundation, with the support of the Govt. of Kerala presents a large-scale contemporary art survey exhibition titled ‘Lokame Tharavadu’. The show will feature the works of over 260 artists who trace their roots back to Kerala, in five different venues in Alappuzha and Durbar Hall, Ernakulam.

 ലോകമേ തറവാട് | Lokame Tharavadu

ലോകമേ തറവാട് | Lokame Tharavadu

The core idea of this exhibition, the world is one family, is drawn from the verses of a Malayalam poem written by Vallathol Narayana Menon, which appeals to the universal spirit of humanity, especially in these times of the pandemic. The exhibition invokes the power of art to revive and resurrect the dejected human spirit.

The curator, Bose Krishnamachari has conceptualized the exhibition, featuring the works of artists who trace their roots back to Kerala.. The show is also a step taken towards realising the Kochi Biennale Foundation’s vision to enrich the public discourse on contemporary art, brings together a show of hope, employment and regeneration in a pandemic-ridden world. It creates a platform that will introduce global contemporary visual art theory and practice, aesthetics and art experiences to the Indian public.

Attempts are being made to celebrate the rich history of Alappuzha and revive its past glory through the Alappuzha Heritage Project.

Bose Krishnamachari chose Alappuzha mainly because it is a heritage city, which is ideal for an art show of this magnitude.

“Through this show, Alappuzha will become an important global cultural destination focusing on the city’s unique history, water bodies and living traditions,” he says.

The exhibition, which is scheduled to run till November 30, 2021, is part of Kerala government’s efforts to reach out to the artistic community in these difficult times.

A collection of works of each participating artist is exhibited, in an attempt to foreground each of their individual practices.

Share Post

More Posts

Bridal Stories