പ്രകൃതി ആവോളം സൗന്ദര്യം വാരിവിതറിയ നാട്…

കോഴിക്കോടിന്റെ നെല്ലറയാണ് ആവളപ്പാണ്ടി. പ്രകൃതി ആവോളം സൗന്ദര്യം വാരിവിതറിയ നാട്. ആവളപ്പാണ്ടിയുടെ ആകാശക്കാഴ്ച @deep.vnന്റെ ഡ്രോൺ വീഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം.

Share Post

More Posts

Bridal Stories