പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി മമ്മൂട്ടിക്ക് മകൾ സുറുമി വരച്ച പോട്രെയ്റ്റ് | Mammootty’s daughter Surumi’s special birthday gift for her father

മമ്മൂട്ടിയുടെ എഴുപതാം പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി മകൾ സുറുമി മനോരമക്ക് വേണ്ടി വരച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോർട്രെയ്റ്റ്‌..

Mammootty’s daughter Surumi, who is an artist, has given a special birthday gift for her father. A beautiful portrait of Mammootty that Surumi had drawn for Malayala Manorama.

Surumi confesses that she was a bit tensed as thousands of artists had already drawn the mega star’s face, with all their love and admiration. Besides, it was the first time that Surumi had tried her hands in drawing a portrait.

Mammootty & daughter Surumi (file photo)

Share Post

More Posts

Bridal Stories