ജ്യോത്സനയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് വിധു പ്രതാപ്…

ജ്യോത്സനയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് വിധു പ്രതാപ്… “കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. She is the most genuine soul I have ever come across. Stay the same Chakku. പിറന്നാൾ ഉമ്മകൾ ????❤️”

Share Post

More Posts

Bridal Stories