നോർത്ത് പറവൂർ റെജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഓട്ടോയുടെ ചിത്രം പങ്ക് വച്ച് പൗലോ കൊയ്‌ലോ | Paulo Coelho shares photo of North Paravur registered autorikshaw

Paulo Coelho

നോർത്ത് പറവൂർ റെജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള “Paulo Coelho ആൽകെമിസ്റ്റ്” എന്ന് പിന്നിൽ എഴുതിയ ഓട്ടോയുടെ ചിത്രം പങ്ക് വച്ച് പൗലോ കൊയ്‌ലോ… Paulo Coelho shares photo of North Paravur registered autorikshaw with Paulo Coelho ആൽകെമിസ്റ്റ്” written in his facebook page.

https://www.facebook.com/paulocoelho/photos/a.10159093815846211/10159208190656211

Share Post

More Posts

Bridal Stories