“കക്കി-ആനത്തോട് ഡാം രണ്ടു ഷട്ടറുകൾ ഒക്ടോബര്‍ 18ന് (തിങ്കള്‍) രാവിലെ 11ന് തുറക്കും” ജില്ല കളക്ടർ

Pathanamthitta Collector

“കക്കി-ആനത്തോട് ഡാം രണ്ടു ഷട്ടറുകൾ ഒക്ടോബര്‍ 18ന് (തിങ്കള്‍) രാവിലെ 11ന് തുറക്കും” ജില്ല കളക്ടർ

Share Post

More Posts

Bridal Stories