ഓണസദ്യ കഴിക്കുകയാണ് സിവ ധോണി

ഓണസദ്യ കഴിക്കുകയാണ് സിവ ധോണി.

ഇലയിട്ട് ഓണസദ്യ കഴിക്കുകയാണ് സിവ ധോണി. അമ്മ സാക്ഷിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കിട്ടത്. ഇതിെനാപ്പം മലയാളികൾക്ക് ഓണം ആശംസകളും ധോണി കുടുംബം നേരുന്നു.

MS Dhoni’s daughter Ziva Dhoni celebrates Onam in Dubai. Dhoni along with his family is in Dubai for IPL 2021 phase 2. CSK is among the first teams to have reached Dubai and start training ahead of the second phase.

Share Post

More Posts

Bridal Stories