ഇന്ന് അത്തം…

Atham

പൊന്നോണ പൂവിളിയില്‍ ഇന്ന് അത്തം… ഇനി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ നാളുകൾ… എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ഓണക്കാലം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും ഓണക്കാലം ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു…

Share Post

More Posts

Bridal Stories