അഭിമാനമായി അവനി ലെഖാര… ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ സ്വര്‍ണ്ണം Shooter Avani Lekhara becomes first Indian woman to win gold at Tokyo Paralympics…

Avani lekhara

India’s Avani Lekhara won gold medal in R2 (women’s 10m air rifle SH1) with a world record score of 249.6 in the elimination round on Monday (30 August).

First Gold???? for India at Tokyo Paralympics. 19 year old #AvaniLekhara has done it in Women’s 10m Air Rifle shooting. She becomes the first Indian woman to win a Gold at Olympics or Paralympics. Congratulations Avani. You have made India proud.????In 2012, suffering major injuries to her spinal cord due to a car accident, Lekhara was bound to a wheelchair. Three years later, Lekhara, encouraged by her father, took up shooting as a professional sport. “In 2015, he took me to both shooting and archery ranges, and I tried both, but I felt very connected towards shooting since the first time I held a rifle,” recalls Lekhara. After reading A Shot At History, Olympic gold medallist Abhinav Bindra’s autobiography, Lekhara began to take the sport more seriously and now she has won gold at Tokyo Paralympics..

അഭിമാനമായി അവനി ലെഖാര… ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ സ്വര്‍ണ്ണം. പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതയെന്ന നേട്ടം ഇനി അവനി ലെഖാരയ്ക്ക് സ്വന്തം. 

Share Post

More Posts

Bridal Stories